Lentovarikon Kilta ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on LENTOVARIKON KILTA ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä Kilta. Killan perinnejoukko-osasto on Lentotekniikkalaitos (aiemmin mm. Lentovarikko tai Ilmavoimien Varikko).

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Killan tarkoituksena on:

Killan toimintamuodot ovat:

Toimintansa tukemiseksi ja varojen hankkimiseksi Kilta voi harjoittaa alaansa liittyvää kustannustoimintaa, ja asiamukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä sekä maksullisia vierailu- ja ajan-vietetilaisuuksia.

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Killan toiminnan toteuttamiseksi voidaan Kiltaan muodostaa rekisteröimättömiä alaosastoja toimialoittain tai paikkakunnittain.

3. Jäsenet

Killan hallitus voi hyväksyä Killan varsinaiseksi jäseneksi hyvämaineisen Suomen kansalaisen, joka

Killan hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka edistää killan tarkoitusperiä. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua Killan kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi Killan tarkoitusperiä huomattavasti edistäneen henkilön.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota Killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa killasta jäsenen, joka

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta- ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää Killan syyskokous.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Hallitus

Killan asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet ovat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa sekä 4–7 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi nimetä määrittämiinsä erityistehtäviin killan jäseniä tai työryhmiä alaisuuteensa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai silloin kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Killan kokoukset

Kilta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Killan kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Killan kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Killan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava Killan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Ainakin toisen tilintarkastajan ja toisen varatilintarkastajan on oltava Killan jäsen
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli Killan jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13. Killan purkaminen

Päätös Killan purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä Killan varsinaisessa kokouksessa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava Killan purkamisesta.

14. Killan omaisuuden ja varojen käyttö purkautumis- tai lakkauttamistapauksissa

Jos Kilta purkautuu tai se lakkautetaan, Killan omaisuus ja varat luovutetaan Ilmavoimien Tuki – Säätiölle tai Lentotekniikkalaitoksen perinteiden vaalimiseen Killan viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.